Privacyverklaring van itelligence AG

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van itelligence AG waarvan itelligence BV Croy 1, 5653 LC  Eindhoven een volledige dochter is.

Inleiding

itelligence AG, inclusief haar dochterondernemingen, (hierna: “wij” of “we”) is als aanbieder van haar diensten via https://itelligencegroup.com/bnl-nl/ verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en de gebruikers van de website. Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en leven wet- en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het engels GDPR) na. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens  wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen alle  informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt alle informatie over uw identiteit, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw correspondentieadres. Informatie die niet in verband gebracht kan worden met uw identiteit (zoals bijvoorbeeld statistische gegevens, zoals over het aantal gebruikers van het onlineaanbod) zijn echter geen persoonsgegevens.

U kunt onze website in principe gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven of persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u informatie wilt aanvragen of op een functie wilt solliciteren, vragen wij naar uw naam en andere persoonlijke informatie. U mag zelf beslissen of u die gegevens invult. Wij geven altijd aan welke gegevens noodzakelijk zijn voor het gebruik van een bepaald aanbod (verplichte gegevens).

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen gebaseerd op u persoonsgegevens in combinatie uw gebruik van onze website.

Beveiliging van  persoonsgegevens

We bewaren uw gegevens op uitstekend beschermde servers binnen de Europese Unie. Die zijn met behulp van technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen schade, vernietiging, toegang, verandering en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw gegevens is slechts mogelijk voor enkele, daartoe bevoegde, personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het technische, economische of redactionele beheer van de website. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

De persoonsgegevens die u, via ons onlineaanbod, aan ons verstrekt, worden versleuteld via internet doorgegeven. Wij gebruiken voor die datatransmissie een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe voor het uitvoeren van de door u gewenste diensten (bijvoorbeeld het aanvragen van informatiemateriaal of het aanmelden voor de nieuwsbrief). Hierna volgt nog een nadere uitwerking van de verschillende diensten.

We verstrekken of verkopen in beginsel geen gegevens aan derden, zeker niet voor reclamedoeleinden. Het doorgeven van uw persoonsgegevens gebeurt alleen als u zelf toestemming daarvoor hebt gegeven of voor zover wij op grond van wet- en regelgeving hiertoe  verplicht zijn. Daarbij kan het met name gaan om informatie-uitwisseling ten behoeve van strafvervolging of beveiliging, of om het uitoefenen van intellectuele eigendomsrechten.

Diensten van derden

itelligence AG maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken kunnen bijvoorbeeld zijn organisatie van events of mailingcampagnes.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking

Voor zover wij toestemming krijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dient Artikel 6, eerste alinea, punt a) AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dat voor het uitvoeren van een overeenkomst of in het kader van een op een overeenkomst lijkende verhouding met u noodzakelijk is, dient Artikel 6, eerste alinea, punt b) AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient Artikel 6, eerste alinea, punt c) AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Als rechtsgrond voor de gegevensbescherming komt Artikel 6, eerste alinea, punt f) AVG ook in aanmerking, als de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en als uw belang, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan die belangen.

In het kader van deze privacyverklaring geven wij steeds aan op welke rechtsgrond we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijnen

Wij wissen resp. verwijderen uw persoonsgegevens in principe altijd op het moment dat het doel van de bewaring vervalt. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard  indien dit voorgeschreven wordt door wettelijke eisen waaraan wij onderworpen zijn, bijvoorbeeld wat betreft wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In dat geval wissen resp. verwijderen wij uw persoonsgegevens na afloop van de betreffende termijn.

Gebruik van onze homepage

Informatie over uw computer

Elke keer als u onze website bezoekt verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van die aanvraag. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens in het kader van die aanvraag geregistreerd. We verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We registreren ook vanaf welke website de toegang tot het onlineaanbod plaatsvond. Het IP-adres van uw computer wordt hierbij slechts voor de duur van het gebruik van de website bewaard en meteen daarna gewist of geanonimiseerd door gebuikmaking van afkorting.  De overige gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard. We gebruiken deze gegevens voor de juiste werking van de website, met name om fouten te constateren en op te lossen, om het gebruik van de website vast te stellen en om aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking volgens Artikel 6, eerste alinea, punt f) AVG. Het gebruik van zogenaamde functionele cookies is toegestaan op grond van artikel 11.5 van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7 a lid 3 Tw).

Gebruik van cookies

Voor ons onlineaanbod worden – zoals op veel websites – cookies ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons onlineaanbod via uw browser bewaren. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waar het cookie vandaan komt, informatie over de duur van de cookie en een alfanumerieke identificatie.

Cookies maken het ons mogelijk uw computer te herkennen en eventuele eerdere instellingen meteen beschikbaar te maken omdat deze middels een cookie zijn onthouden. Cookies helpen ons de website te verbeteren en een nog beter op u toegesneden service te bieden. Het gebruik van cookies is om technische redenen ook vaak nodig om een geregistreerde gebruiker te herkennen.

Afhankelijk van de inhoud en de bewaartermijn zijn er verschillende soorten cookies. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”, die gewist worden als u uw browser afsluit. Daarnaast zijn er een aantal langdurige cookies, die we gebruiken om u als bezoeker te herkennen. Veel cookies zijn rechtstreeks van ons afkomstig, bovendien worden er af en toe cookies geplaatst en verwerkt door dienstverleners (zogenaamde “third-party-cookies”).

Gebruikmaking van functionele cookies die dienen voor de goede werking van de website is toegestaan.  Hiervoor zullen wij u dan ook geen toestemming vragen evenals voor analytische cookies die helpen om de website te verbeteren. Voor het gebruik van niet-functionele cookies zullen wij u altijd eerst om toestemming vragen.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Maar u kunt het opslaan van cookies ook uitschakelen of uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als er cookies verstuurd worden. Houd er rekening mee dat de website in sommige gevallen maar beperkt functioneert als u het plaatsen van cookies weigert.

Google Analytics

Wij maken voor ons onlineaanbod gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter, binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het IP-adres van uw browser dat voor Google Analytics doorgegeven wordt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat het gebruik van de website daardoor beperkt kan worden. Bovendien kunt u de verzending van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google, verhinderen door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Hierover vindt u meer informatie op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). We wijzen u erop dat Google Analytics voor ons onlineaanbod uitgebreid is met de code “anonymizeIp();”, om de IP-adressen te anonimiseren, waardoor het laatste octet gewist wordt.

Inhoud delen met sociale netwerken

Wij bieden op de website de mogelijkheid om bepaalde inhoud met derden te delen. Bij het oproepen van de betreffende functie opent er een nieuw venster, waarin alle gegevens die nodig zijn voor het delen van de inhoud ingevuld moeten worden. Dit venster maakt geen deel meer uit van onze website, maar wordt beschikbaar gesteld door de aanbieder van de social media website waar de inhoud gedeeld moet worden, of door een andere aanbieder. Voor informatie over cookies die deze partijen plaatsen en de informatie die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen van deze partijen op hun websites. Ook gelden de Aanwijzingen voor het gebruik van social media kanalen zoals hierna in deze privacyverklaring verwoord.

Sollicitatieportal

Wij bieden u de mogelijkheid om direct via ons onlineaanbod te solliciteren voor een functie binnen de itelligence Group.

Gebruik van persoonsgegevens bij een sollicitatie

Alle persoonsgegevens uit uw sollicitatie en alle bijlagen die u bij uw sollicitatie meestuurt, worden door ons en onze dochtermaatschappijen alleen voor het selecteren van sollicitanten en voor interne statistieken verzameld, verwerkt en gebruikt. Uw persoonsgegevens worden conform de toepasselijke gegevensbeschermingsregels bewaard en verwerkt. De gegevens worden bewaard op een server van itelligence AG in de Bondsrepubliek Duitsland.

We sturen uw gegevens eventueel ook door naar een afdeling of vestiging die niet gevestigd is in het land waar u belangstelling voor een functie aangegeven hebt. Daarbij krijgen uitsluitend de betreffende personeelsfunctionarissen en in bijzondere gevallen de aangewezen leidinggevenden van de itelligence Group toegang tot uw gegevens. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden buiten de itelligence Group.

Bewaren van uw sollicitatie

Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan in ons systeem om eventuele latere vragen te kunnen beantwoorden en eventueel bij nieuwe vacatures terug te kunnen grijpen op eerdere sollicitanten. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens, om de huidige gegevens te corrigeren en om uw persoonsgegeven te wissen of verwijderen. Laat ons dat zo nodig weten met een e-mail aan [email protected]

Als u op een gepubliceerde vacature gesolliciteerd hebt, worden de documenten vier weken na afsluiting van de aanstellingsprocedure automatisch gewist, voor zover het wissen niet in tegenspraak is met andere gerechtvaardigde belangen. Wij verzoeken u om accoord te gaan dat wij deze gegevens voor een periode van 3 jaar bewaren voor eventuele toekomstige verwerking. Bij een sollicitatie die geen betrekking heeft op een gepubliceerde vacature (open sollicitatie) wordt de sollicitatie bewaard zo lang de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U hebt altijd de mogelijkheid om, ook voor de afloop van de voorgeschreven bewaartermijn, het verwijderen van uw sollicitatie te vragen. In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de doorgegeven gegevens voor het afwikkelen van de dienstbetrekking bewaard conform de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de rechtsgrond voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens een gerechtvaardigd belang conform Artikel 6, eerste alinea, punt f) AVG.

Wij wijzen u erop dat u uw gegevens in het kader van een sollicitatie vrijwillig verstrekt.

Communicatie met itelligence

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier in onze website en via de verschillende socialmediakanalen. Uw gegevens worden dan door ons geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van itelligence AG contact met u opnemen. Bovendien kunt u  zich altijd aanmelden om onze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Contactformulier

Als u het contactformulier in ons onlineaanbod wilt gebruiken, wordt er naar persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, gevraagd. We verzamelen en gebruiken de via het contactformulier doorgegeven gegevens om uw aanvraag respectievelijk  uw verzoek te kunnen beantwoorden.

U kunt zelf beslissen welke informatie u ons via het contactformulier geeft. De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform Artikel 6, eerste alinea, punt a) AVG. Nadat de kwestie door ons verwerkt is, worden de gegevens bewaard voor het beantwoorden van eventuele vervolgvragen. Vragen om verwijdering van de gegevens is altijd mogelijk, anders vindt verwijdering plaats na de volledige afwikkeling van de zaak; de wettelijke bewaartermijnen blijven altijd van kracht.

Socialmediakanalen

In ons onlineaanbod vindt u links naar sociale netwerken. De links zijn te herkennen aan de logo’s van de betreffende aanbieders.

Door het aanklikken van de links worden de betreffende socialmediasites geopend, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Bijzonderheden over de daar geldende bepalingen vindt u in de betreffende privacyverklaringen van deze aanbieders. U vindt ze bijvoorbeeld op:

LinkedIn:              https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

YouTube:             https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Twitter:               https://twitter.com/privacy?lang=nl

Instagram:          https://help.instagram.com/155833707900388

Bij het volgen van de betreffende links worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende aanbieders. Als u de gelinkte site aanroept, is dat de grondslag voor de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden, tot u zich afmeldt. Voor zover uw aanspreektitel, voornaam en achternaam gevraagd worden, dienen die gegevens als aanspreektitel voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet met andere gegevens samengevoegd.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u per e-mail regelmatig informatie over de gekozen onderwerpen en e-mails met een andere aanleiding, zoals bijvoorbeeld bij bijzondere acties. De e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn op basis van de gegevens die wij over u hebben. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met een gebruikersgerichte verwerking en profilering (zie ook het punt “Profielen vormen met webtracking tools”). Meldt u alleen aan voor de nieuwsbrief als u akkoord gaat met de beschreven verwerking en profilering. Het intrekken van uw toestemming leidt er automatisch toe, dat u geen nieuwsbrief meer ontvangt.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij, zover u ons uw toestemming niet schriftelijk gegeven hebt, gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, d.w.z. dat we u pas een nieuwsbrief mailen nadat u uitdrukkelijk bevestigd heeft dat we de nieuwsbrief-service moeten activeren. We sturen u daarvoor een bevestigings-e-mail en we vragen u, door het aanklikken van een link in die mail, te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform Artikel 6, eerste alinea, punt a) AVG, als u zich uitdrukkelijk hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

Wilt u in het geheel geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kunt u die op elk moment opzeggen, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de gebruikelijke verzendkosten. Gebruik gewoon de in elke nieuwsbrief opgenomen afmeldlink of stuur een schriftelijke mededeling naar ons of naar onze toezichthouder voor gegevensbescherming (bv. e-mail, fax, brief).

Welke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres geeft, communiceren wij via e-mail met u. Wij zullen uw e-mailadres niet doorgeven aan derden buiten de itelligence Group. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u ons dat op ieder moment laten weten. Bij het versturen van een e-mail naar ons kunnen, afhankelijk van de instelling van uw e-mailprogramma, automatisch persoonsgegevens meegestuurd worden. Ook die zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wilt u zich registreren voor diensten van derden buiten de itelligence Group, dan is het eventueel noodzakelijk om delen van onze registratiegegevens aan de betreffende dienstverleners door te geven, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres. Dit gebeurt uitsluitend als het in het kader van de door u gewenste dienst noodzakelijk is.

Bestellingen en aanmeldingen voor evenementen

Ons onlineaanbod bevat bestel- en aanmeldingsformulieren die u kunt invullen om informatie, producten en diensten te bestellen. Via deze formulieren worden gedeeltelijk ook financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer, verzameld. Op deze manier aan ons doorgegeven financiële gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de facturering en het betaalproces. Hiervoor is de rechtsgrond Artikel 6, eerste alinea, punt b) AVG; de verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om de overeenkomst met u uit te voeren.

De gegevens worden bij ons bewaard zo lang ze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarna bewaren we deze gegevens om te voldoen aan postcontractuele plichten en gedurende de wettelijke termijnen in economische en belastingrechtelijke voorschriften. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar na afloop van het lopende kalenderjaar.

Online-enquêtes

Bij onze enquêtes wordt er mogelijk om demografische gegevens gevraagd, zoals bijvoorbeeld postcodes of uw branche. Voor zover er bij de enquête contactgegevens verzameld worden, zullen wij die uitsluitend gebruiken voor het toezenden van informatie, als u ons daarvoor in het kader van de enquête uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt. Ook hier hebt u de mogelijkheid om deze toestemming op ieder ogenblik in te trekken. U kunt zelf beslissen welke informatie u ons in het kader van de online-enquête geeft. De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming conform Artikel 6, eerste alinea, punt a) AVG.

Overige informatie

Gegevensbescherming in de hele itelligence Group

Als wereldwijde onderneming runnen wij meerdere websites over de hele wereld. Daardoor kan het voorkomen dat gegevens die u in een bepaald land via een van onze websites invoert, elektronisch worden doorgegeven aan de servers van deze website in een ander land. De itelligence Group beschermt uw gegevens wereldwijd, omdat wij ons volledige onlineaanbod laten vallen onder onze hier beschreven normen en interne richtlijnen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van andere aanbieders. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op het wel of niet naleven van de toepasselijke gegevensbeschermingsrichtlijnen door deze aanbieders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inbreuken op de gegevensbescherming of de inhoud van andere websites. Wij raden u daarom aan om ook bij andere websites informatie in te winnen over de betreffende privacyverklaring.

Gebruik van onze contactgegevens

Hierbij maken wij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van onze contactgegevens voor niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame, zoals bijvoorbeeld door spammails.

Uw rechten

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u een uitgebreid recht op informatie en kunt u eventueel vragen om correctie en/of wissen resp. verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen om een beperking van de verwerking en u hebt recht op verzet. Wat betreft de persoonsgegevens die u ons gegeven hebt, hebt u bovendien een recht op gegevensportabiliteit. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten en/of er meer informatie over wilt ontvangen, wend u dan tot ons GDPR team via [email protected]

Een eenmaal door u gegeven toestemming kan op ieder moment voor de toekomst herroepen worden. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van de intrekking. Ook hiervoor is  ons GDPR team via [email protected] te benaderen.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens niet op toestemming berust, maar plaatsvindt op een andere rechtsgrond, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar leidt tot een onderzoek en eventueel tot beëindiging van de gegevensverwerking. U wordt geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek en u ontvangt – voor zover de gegevensverwerking desondanks voortgezet moet worden – van ons meer informatie over waarom de gegevensverwerking toegestaan is.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet conform deze privacyverklaring of de toepasselijke gegevensbeschermingsregels plaatsvindt, kunt u bezwaar maken bij ons GDPR team via [email protected] Het GDPR team zal de zaak dan onderzoeken en u informeren over de uitkomst van het onderzoek. Bovendien kunt u een bezwaarrecht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit.

Informatie en vragen

Op aanvraag laten wij u weten of er, en indien ja, welke persoonsgegevens over u bij ons verwerkt worden. U hebt het recht om uw toestemming voor het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens en/of uw gebruiksprofiel op ieder moment voor de toekomst via itelligence BV, Croy 1, 5653 LC  Eindhoven of per e-mail via [email protected] in te trekken. U kunt met name de eenmaal gegeven toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief op ieder moment intrekken.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot ons GDPR team, dat ook voor u klaarstaat als u informatie-aanvragen, suggesties of klachten hebt.

Voor Benelux:

itelligence BV
GDPR team
Croy 1
5653 LC  Eindhoven
[email protected]

Wijziging van de privacyverklaring

De versie van de privacyverklaring is herkenbaar aan de datumvermelding (onderaan) op dit document. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment voor de toekomst te wijzigen. Een op een bepaald ogenblik actuele versie is rechtstreeks via de website beschikbaar. Bezoek onze website regelmatig en blijf op de hoogte van de geldende privacyverklaring.

Versie: mei 2018


Contact
Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.