Povinná publicita

Realizované projekty

Název projektu: Prediktivní údržba v prostředí cloudu
Reg.č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001520
Název příjemce podpory: itelligence, a.s.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 35.517.080 Kč
Období realizace: 01. 08. 2016 – 31. 7. 2018

Společnost itelligence, a.s. se stala úspěšným žadatelem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“).
itelligence, a.s. obdržela ke dni 23.1.2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 4709/17/61200 ke svému Projektu „Prediktivní údržba v prostředí cloudu“, Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0./15_005/0001520, prioritní osa PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikační technologií“.
Projekt Prediktivní údržby v prostředí cloudu zcela naplnil hlavní parametry a cíle OP PIK. V rámci hodnocení obdržel nejvyšší počet bodů při posouzení technické úrovně použitých SW nástrojů a řešení, kdy technologická vyspělost navrhovaného řešení je na nejvyšší úrovni za současného použití nejnovějších dostupných softwarových nástrojů a postupů.

Rozpočet Projektu činí více než 35 mil. Kč, z toho 8.879.270 Kč činí poskytnutá finanční podpora ze strukturálních fondů.

Na Projektu se bude podílet 15 členný projektový tým, přičemž v rámci Projektu budou vytvořena 4 nová pracovní místa.

Globálním cílem Projektu je vytvoření cloudového řešení pro poskytování služeb preventivní údržby a servisu pro zpružnění interních procesů společností. Toto řešení podpoří všechny firemní procesy a v důsledku povede ke zvýšení efektivity práce a snížení nákladů společnosti. Toto cloudové řešení je určeno především společnostem provozujícím rozsáhlé technologické celky.

Specifickými cíli Projektu jsou:

  • 100% dodavatelsko – odběratelská spolehlivost
  • růst společností používajících toto řešení
  • zprůhlednění společností a odstranění neproduktivních činností
  • snížení nákladů na servis s ohledem na pravidelnou údržbu
  • zpřesnění a zrychlení provozu, tedy splnění poptávek
  • zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny

 

Název projektu: Didaktika pro kyberprostor
Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0027
Název příjemce podpory: itelligence, a.s.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 53.158.276,60 Kč
Období realizace: 01. 09. 2014 – 31. 7. 2015
Web projektu: http://dikypr.itelligence.cz

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy podpoří rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v České republice.

Společnost itelligence, a.s. v rámci projektu vytvořila vzdělávací program určený pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům základních a středních škol vzdělávajících žáky podle platného RVP pro základní a středoškolskou výchovu. Do projektu se zapojilo celkem 50 škol – partnerů s finančním příspěvkem téměř z celé České republiky – Praha a kraje Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Vysočina a Jihomoravský.

Přínosem pro absolventy seminářů bude rozšíření osobního znalostního a dovednostního fondu, což se výrazně projeví v jejich připravenosti pružně reagovat na změny výuky a požadavky žáků a jejich rodičů pro nový moderní způsob výuky. V souhrnu pak absolventi kurzů přispějí k celkové kvalitě počátečního vzdělávání a schopnosti mobility a konkurenceschopnosti pedagogů.

Realizací této vzdělávací aktivity dojde ke zlepšení kompetence při implementaci ICT do výuky, ke zvýšení počítačové gramotnosti a tím ke zvýšení kvality výuky za využití ICT. Přidanou hodnotou je využitelnost těchto kompetencí, znalostí a dovedností napříč pracovním trhem.

Primárním cílem projektu je zásadně pozdvihnout úroveň využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a vzdělávání. Není už úkolem další a další vybavování nejmodernějšími HW a SW technologiemi, ty nás asi v naprosté většině škol už nelimitují. Nyní, a v tomto projektu je to to nejpodstatnější, jde o to, k čemu nám to vše může být.

Projekt je zaměřen na využití zatím relativně nového prvku, tedy dotykových zařízení (tabletů). Zatím se sice předpokládá, že dotykové zařízení bude prostředkem učitele, ale v dalším rozvoji ICT ve školách se tato zařízení budou stále častěji objevovat i v rukou žáků. Chtěli bychom, aby i pro tento budoucí stav byli pedagogové připraveni a aby další rozvoj technologie dotykových zařízení byl iniciován samotnými učiteli.

Dosavadní praxe jasně ukazuje, že i přes významné investice vynaložené v oblasti ICT našich škol nejsou přínosy a efektivnost využívání dostupných zařízení na očekávané výši. Naše společnost je zaměřena na dodávky informačních systémů a víme, co pro efektivnost vynaložené investice znamená schopnost umět jí efektivně využívat. Proto jsme se v posledních letech výrazně orientovali na znalosti a dovednosti uživatelů a na metody vzdělávání.

Podstatu projektu nespatřujeme v samotných dotykových zařízeních, ta jsou jen okrajovou investicí vedle všeho, co již bylo do škol pořízeno. Za stěžejní považujeme metody, jak efektivně využít dostupná zařízení. Proto klademe důraz na tu část projektu, která má být věnována oborovým didaktikám a od toho se odvíjí i název našeho projektu – Didaktika pro kyberprostor.


 

operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt: Rozšíření a zvýšení odborných dovedností klíčových zaměstnanců itelligence,a.s.
Reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01417
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost itelligence, a.s. se stala úspěšným žadatelem ve výzvě č. 94. Od 1. června 2013 začala realizovat projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá 24 měsíců, tj. do 31. května 2015.

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně zavedení interního systému vzdělávání ve společnosti. Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci pracující na pozicích Konzultant/Developer a THP pracovníci.

Hlavním cílem projektu je udržení stabilní pozice na trhu a posílení konkurenceschopnosti společnosti itelligence, a. s.


Projekt: Vývojové centrum Sapcon
Reg.č.: 2.2 ITS03/042
Program: ICT a strategické služby

Cílem projektu je realizace řešení spočívajícího v propojení systému SAP ERP s vlastními nástavbovými SW produkty společnosti  itelligence a.s.( dříve Sapcon) za účelem vývoje komplexní aplikace, produktů it.process a it.power, která umožní oslovit tržní segment zejména středních a velkých podniků. Řešení it.proces je určené pro obory chemické a potravinářské výroby, zatímco it.power nabídne podporu odvětví výroby elektrické energie a tepla.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.