Business Process Management

Business Process Management

Procesní řízení

Pomůžeme Vám rychleji si osvojit a účinněji prosazovat principy procesního řízení a využít je pro rozvoj a optimalizaci chodu organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka nebo občana.

PRO MANAGERY
 • Zamýšlíte se nad změnami v přístupu k řízení Vaší organizace?
 • Láká Vás změna funkčního (liniového) přístupu k řízení na procesní, ale obáváte se kroku do neznáma?
 • Zavedení procesního řízení již plánujete či realizujete a potřebujete si ověřit, zda jdete správným směrem
 • Nebo chcete jen pomoci s konkrétním procesním projektem v určité oblasti?
 • Chybí Vám k úspěšné realizaci Vašeho projektu kapacity, know-how, či vhodné procesní nástroje a metodiky?

Ve všech těchto případech nám bude ctí být Vaším poradcem či koučem Vašemu týmu. Jsme připraveni sdílet s Vámi mnoho praktických zkušeností z podobných projektů, inspirovat Vás a předat Vám naše letité know-how. Doporučíme Vám též vhodné procesní nástroje a metodiky s jejichž pomocí budete rychleji postupovat vpřed.


 Podniková architektura

Podnikové IT zdroje tvoří složitý systém. Podniková architektura (Enterprise Architecture – EA) tento systém popisuje a vytváří standardy pro jeho tvorbu a další vývoj. Porozumět celému systému tak, abychom jej byli schopni efektivně plánovat a řídit, znamená obsáhnout řadu pohledů – podnikové procesy, organizační strukturu, aplikace, data, rozhraní a technologie.

Správným způsobem praktikovaná podniková architektura vám přináší finanční úspory a snižuje rizika podnikání tím, že:

 • Definuje vazby mezi podnikovými procesy a IT architekturou, čímž pomáhá efektivněji naplňovat strategii podniku.
 • Poskytuje podporu pro strategické rozhodování, čímž snižuje rizika a urychluje změny, např. při akvizicích.
 • Pomáhá porozumět dopadům změn, čímž snižuje náklady na vývoj IT.
 • Standardizuje a zjednodušuje prostředí, přináší všeobecné povědomí o řízení IT napříč organizací a snižuje náklady na provoz IT.
 • Celkově zvyšuje transparentnost podniku, je komunikačním kanálem na podnikové úrovni, snižuje rizika spojená se změnami v „neznámém prostředí“ a tím optimalizuje využití zdrojů.

Optimalizace procesů

Procesní analýzy a optimalizace představují v našem pojetí projektově založenou metodu transformace procesů cílenou na zlepšování konkrétních měřitelných ukazatelů, jakými jsou obvykle náklady, čas nebo kvalita. Takto koncipovaná transformace podnikových procesů pak poskytuje kvalitní základ pro:

 • Identifikaci nedostatečných kapacit zdrojů a úzkých míst procesu pro potřeby kapacitního plánování a benchmarkingu,
 • Účtování nákladů na produkty a procesy,
 • Rozhodování v oblasti integrace/outsourcingu,
 • Sledování úrovně služeb na základě dohod o úrovni služby (Service Level Agreement – SLA),
 • Řízení business pravidel,
 • Projekty řízení jakosti,
 • Standardizaci procesů.

 


Technická podpora

Pro všechny dodávané produkty zajišťujeme komplexní technickou podporu od instalace, údržby, upgrade, přes tvorbu či úpravu reportů a skriptů až po zakázkové úpravy software dle specifických požadavků zákazníka.

Instalace

Nasazení jakéhokoliv software, procesní nástroje nevyjímaje, může ve velké a komplexní organizaci přinášet vašemu IT určitá úskalí. Využijte našich zkušeností s rozsáhlými implementacemi, abyste si zajistili optimální výkonnost a škálovatelnost vaší moderní IT infrastruktury tak, aby poskytovala spolehlivou softwarovou podporu i pro procesní řízení.

Výstupní sestavy

Pokročilé funkcionality pro reporting umožňují v procesních nástrojích generovat nespočet standardně dodávaných sestav, např. procesní příručky, organigramy, atp. Tyto sestavy lze upravovat nebo si vytvářet zcela nové. Pomůžeme vám zanalyzovat, nadefinovat a zavést takové reporty, které pro vás budou nejlépe využitelné a efektivní.


Trénink procesních specialistů

Seminář je určen pro všechny pracovníky podílející se na zlepšování organizace práce a rozvoji řízení. V průběhu semináře poznáte principy, souvislosti a techniky práce tak, abyste samostatně mohli posoudit jejich použití ve své organizaci. V tréninku vám ukážeme, jakým způsobem zavést řízení procesů odvozené od strategických cílů a jaké přínosy lze takto získat.

Trénink vám umožní

 • Zažít principy technik zlepšování procesů
 • Osvojit si postupy zlepšování výkonnosti podnikových procesů podporující strategické cíle
 • Poznat náplň jednotlivých rolí v procesním přístupu k řízení
 • Porozumět rolím vlastníka procesu a člena procesního týmu
 • Pracovat s procesním modelem jako nástrojem pro zvýšení efektivity procesů
 • Vyzkoušet si postupy procesní analýzy
 • Procvičit si techniky efektivní komunikace
 • Naučit se aplikovat metody vedoucí ke zvyšování výkonnosti společnosti

Certifikace

Připravíme vaši organizaci na hladkou certifikaci nebo recertifikaci podle mezinárodních standardů řady ISO 9001, ISO 14001.

Pokud vám nejde pouze o formální naplnění podmínek a požadavků, ale o skutečné dosažení přínosů a konkurenčních výhod prostřednictvím efektivního zavedení požadavků těchto standardů do praxe, jste tu správně a čtěte dál.

Naše řešení je obzvlášť efektivní v případě, že požadujete certifikaci podle více standardů. Jsme schopni ve spolupráci s vámi vytvořit integrovaný systém řízení vaší organizace.


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.