Continuous Performance Management (CPM) – styrk dine ansattes prestasjonsutvikling med kontinuerlig oppfølging

Continous Preformance Management
Oslo
28.11.2019

Velkommen til Frokostseminar med itelligence – Styrk dine ansattes prestasjonsutvikling med kontinuerlig oppfølging.

For å drive engasjement blant dine ansatte og forbedre bevaringsgraden er velfungerende prosesser for Performance Management essensielt. Tradisjonelt er dette basert på årlige evalueringer, noe som kan skape utfordringer knyttet til både den ansattes forståelse av egen prestasjon, samt lederens kapasitet til å følge opp hver enkelt medarbeider både innenfor daglige aktiviteter og med tanke på langsiktige mål.

Ved å benytte seg av kontinuerlige vurderinger og medarbeidersamtaler sikrer man at de ansatte har innsikt i hvordan de presterer til enhver tid. CPM handler om å prioritere personlig utvikling blant dine ansatte, og gi de ansatte større eierskap til egen læring og utvikling.

Fordeler med CPM:

  • Brukervennlig og intuitivt – også på mobilversjon!
  • Både ansatt og leder kan gi og spørre om tilbakemeldinger
  • Man får knyttet daglige aktiviteter, oppgaver og delmål til sine overordnede mål
  • Man fokuserer på tilbakemeldingskultur – ikke bare årlig oppfølging

Som leverandør og implementeringspartner av SAP SuccessFactors ønsker vi å invitere deg til et frokostseminar i våre lokaler på Lysaker i Oslo for å dele verdifull informasjon om trender og våre erfaringer innenfor Continuous Performance Management. Dette vil kunne gi dere en bedre forståelse for hvilke fordeler dere kan få ved å adoptere denne metoden. Vi vil også vise en demonstrasjon av hvordan SuccessFactors kan støtte prosessen for kontinuerlige ytelsesvurderinger.

Agenda

08.00 – Velkommen / frokost & kaffe
08.15 – Intro & trender i markedet v/ Jørgen Madsen, Sales Manager, HCM Nordic
08.35 – Demonstrasjon av CPM i SuccessFactors v/ Inga Solberg, Professional, HCM Talent Management
09.15 – Spørsmål og diskusjon

Dato: 28. november 2019
Tid: 08.00 – 09.30
Sted: Lilleakerveien 2A, møterom Discovery

 

Ønsker du å lese mer om hva vi kan tilby innen Human Capital Management, kan du besøke vår HCM-side her.

 

 

Breakfast seminar with itelligence – Boost your employees’ performance development with continuous evaluations

Well-functioning Performance Management processes are essential to drive employee engagement and improve retention rates. Traditionally, this is based on annual evaluations, which can create challenges related to both the employee’s understanding of their own performance, as well as the manager’s capacity to follow up each individual employee both within daily activities and with a view to long-term goals.

By implementing continuous evaluations and appraisals, you can ensure that your employees have insight into how they are performing at all times. CPM is about prioritizing your workforce’s personal development and letting employees take ownership to their own learning and development.

Benefits with CPM:

  • User-friendly and intuitive – also for tablet/mobile
  • Both employees and managers can provide and ask for feedback
  • You can connect daily activities, tasks and objectives to your overall goals
  • You focus on creating a feedback culture – not just yearly reviews

As a vendor and implementation partner of SAP SuccessFactors, we would like to invite you to a breakfast seminar at our offices at Lysaker, Oslo, to share valuable information on trends in the market as well as our experiences within Continuous Performance Management. This will provide you with a better understanding of which benefits you can take advantage of by adopting this method. We will also show a demonstration of how SuccessFactors can support the Continuous Performance Management process.

Agenda

08.00 – Welcome / breakfast & coffee

08.15 – Intro & trends in the market by Jørgen Madsen

08.30 – Demonstration by Inga Solberg

09.15 – Questions & discussions

Date: Thursday 28. November, 2019
Time:  08.00 – 09.30
Place: Lilleakerveien 2A, meeting room Discovery

 

Location

Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo

Registration

Thank you for your interest in Continuous Performance Management (CPM) – styrk dine ansattes prestasjonsutvikling med kontinuerlig oppfølging on 28.11.2019 . Please send us your details and we will be in touch.

Register

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.