ERP-løsningen fra itelligence: Avgjørende for vår fremtidige vekst

Den helintegrerte ERP-løsningen fra itelligence blir avgjørende for Ekornes ASA’s fremtidige vekst. Den vil forbedre informasjonsflyten, effektivisere verdikjedene og forsterke våre styre- og måleparametere, mener IKT-direktør Geir Balsnes i selskapet.

itelligence skal levere en komplett ERP-løsning og datavarehus som omfatter alle hovedprosesser til en fast pris. Det inneholder bl.a. planlegging, produksjon, distribusjon, salg og kundebe­handling. Løsningen går live 4. november 2013. Så langt har implementeringen gått etter planen.

Styrker innkjøpsdisiplinen
Innkjøpsløsningen er en liten del av den totale systemløsningen som itelligence implemente­rer hos Ekornes. Klarer vi å innføre disiplin har innkjøpsløsningenden i seg selv et potensial til å hjelpe oss med innsparinger i millionklassen. SAP systemet gir oss økte kostnader på IT-siden, men kan bidra til å rasjonalisere ende-til-ende-ope­rasjoner, og gi gevinst på andre deler av virksom­heten, sier Balsnes. Han legger til at formålet med ERP-prosjektet var å rasjonalisere/effektivisere systempakken og definere områder for økonomisk gevinstrealisering. – Å innføre ensartede operasjo­ner i alle land vi er representert i, vil på sikt gi oss stordriftsfordeler.

Sikrere datafangst
Med SAP’s helintegrerte løsning og itelligence på laget vil datafangsten bli sikrere. – Dermed kan vi måle effektiviteten i produksjonen og øvrig ver­dikjede bedre. For en norsk møbelprodusent med hovedbase i Sykkylven, er dette en forutsetning for å overleve, sier Balsnes. Han legger til at Ekornes ASA er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes, Stressless og Svane. Produksjonen foregår i 7 fabrikkanlegg, seks i Norge og ett i USA. – Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. Vi sysselsetter 1600 medarbei­dere og omsetter for ca. 2,8 milliarder kroner, sier Balsnes. Han legger til at kundegruppen er i det europeiske og amerikanske markedet. – Også det asiatiske markedet begynner nå å ta av.

Ingen suksess
Før Geir Balsnes ble ansatt som IKT-direktør i mars 2012 innså Ekornes ledelsen behovet for å instal­lere nytt ERP-system for å sikre informasjonsstrøm­men i selskapet. De var avhengig av en moderne og global ERP-løsning som kunne utvikle dem vi­dere. – Valget falt på SAP, men verken systemleve­randøren eller Ekornes forutså utfordringene med å gå over til ent helintegrert løsning. Inntrykket var at prosjektkonsulentene i SAP hadde liten kunns­kap om møbelbransjen og vårt produksjonsmiljø, sier Balsnes. – Da jeg tiltrådte stilingen lå prosjek­tet brakk. Den konsulentstyrte implementeringen ble ingen suksess. Derfor vurderte ledelsen det videre forholdet til SAP.

 Live demonstrasjon
– Som en konsekvens av dette avsjekket jeg om dette var et SAP eller et partnerproblem. Vi kon­taktet SAP sentralt og forhørte oss om det fantes møbelbedrifter som benyttet deres løsning. Det var her SAPs partner itelligence kom på banen. De hadde implementert sin møbelløsning hos flere tyske møbelbedrifter, forteller Balsnes. – Vi reiste derfor på referansebesøk til itelligence i Tyskland. Her fikk vil live-demonstrasjon av systemet i to bedrifter. Inntrykket av løsningen og medarbei­derne var så bra at det reduserte frykten for å implementere SAP. Som en konsekvens av dette fikk itelligence ansvaret med å implementere ERP-løsningen i våre fabrikker. Så langt i prosessen har intelligence-konsulenter vært til stor hjelp, påpeker han.

Lang erfaring
Balsnes har lang erfaring fra IT-bransjen og vet hvilke faktorer som skal til for at et prosjekt blir en suksess, eller en fiasko. -En partner spil­ler en viktig rolle, men også vår egeninnsats er avgjørende. Konsernledelsen tok tidlig eierskap i prosjektet. Uten en slik forankring hadde det ikke vært realiserbart. En av våre mest erfarne pro­duksjonssjefer ble tatt ut av produksjonen, og fikk prosjektlederansvaret. I implementeringsfasen har vi oppbemannet organisasjonen for å gjennom­føre prosjektet på en forsvarlig måte, sier Balsnes. Han mener at det i slike prosjekter er avgjørende å ha en partner som man kan stole 100 prosent på. – itelligence har en dyktig prosjektleder som fungerer godt sammen med vår prosjektleder. Den tette koblingen mellom konsern- og prosjektledel­se har så langt vært en suksessfaktor for Ekornes, avslutter han.

Lignende innlegg

Nortura velger SAP-kompetanse
Les mer
itelligence har inngått partneravtale med Evry Norge
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
nye medarbeidere
Les mer
Årets SAP-partner - itelligence
Les mer
Bank og finans
Les mer

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål