Utbredelsen av mobil datafangst i yrkeslivet går for tregt

Datafangsten

Bruk av Smartphones og andre håndholdte verktøy brer om seg for tiden og vi er enda kun i startgropen av denne utviklingen. Det er interessant å se hvor forskjellig denne trenden beveger seg i privatlivet og i yrkeslivet. Privat er det innenfor kort tid blitt slik at vi knapt kan gjøre nok tjenester på mobilen. Vi kjøper togbilletter, vi foretar bankoverføringer, vi sosialiserer med omverdenen via mobile applikasjoner og vi betrakter det som en selvfølge.

Gjør datafangsten mobil

Om vi ser på utbredelsen i yrkeslivet så går ting mye tregere.  Det som har fått stor utbredelse på mobile verktøy også her er mail, kalender og avtaler. Men så virker det som om det brått er stopp. Når det gjelder datafangsten for viktige daglige funksjoner gjøres dette enda i stor grad basert på en PC eller på papir.

Man er med dagens teknologi og løsninger ikke bare i stand til å gjøre datafangsten mobil, men man er med den nye brukergrensesnitteknologien i stand til å gjøre ERP-funksjoner meget brukervennlige. Dette er funksjoner som tidligere kun var tilgjengelige gjennom primitive brukergrensesnitt. Applikasjoner er tilgjengelig på markedet for å håndtere mange oppgaver, men det virker enda som om innføringen av disse i mange tilfeller hindres av for lite kreativitet og en skepsis til hva nyere teknologi kan gi av gevinster.

Det skjer også mye når det gjelder bedrifters holdning til hvilket IT-utstyr som skal kunne benyttes. Så langt har mange ønsket å standardisere internt på én type PC, mobiltelefon etc. og man stiller utstyr til disposisjon for de ansatte. Trenden går i øyeblikket i retning av at man er nødt til å akseptere et mer heterogent miljø da det finnes forskjellige preferanser både brukermessig og funksjonsmessig. Noen ønsker å kjøre Apple, andre foretrekker Android og Windows.

Datfangsten lider av dårlig kvalitet

En utfordring med dagens IT-systemer med høy grad av integrasjon er å få en god kvalitet på datafangsten som realiseres. Skal man oppnå dette må datafangstverktøy bli letter tilgjengelige samt at software-ergonomien må forbedres. Når det gjelder software-ergonomi bærer mange systemer preg av at de ikke henger med tiden. De forutsetninger som lå til grunn i databehandlingens barndom, er blir retningsgivende for applikasjoner som er laget lenge etterpå.

Datafangstverktøy bør være tilgjengelig der hvor registreringsbehovet oppstår. Tar vi f.eks. en prosess som en lagervaretelling så er denne enda i altfor høy grad basert på utskrift av lister. Benytter man håndholdt utstyr, kan man spare seg dette.

Feilregistrering og tungvinte løsninger

Et annet eksempel er feilregistrering av data i forbindelse med vedlikehold. Om vedlikeholdsfolk kunne ha med seg datafangstverktøy der de jobber og benytte en kombinasjon av fotografering og registrering ville man kunnet spare seg ekstra lapper og notisbøker. Utfordringene bærer enda preg av å bli løst med en kombinasjon av papir og system. Informasjon skrives på en lapp eller i et formular. Dette blir fort urasjonelt samtidig med at det kan oppstå feiltolkninger. Feiltolkninger oppstår da de som registrerer informasjon inn i et system ikke nødvendigvis alltid forstå det som er skrevet på papiret.

En annen løsning som har vært praktisert spesielt i større lagerhus, er å ha et system med håndholdte enheter som kan brukes til å skanne både materialnummer og varepartier som beveger seg inn og ut av lagre. Mange av disse benytter dyr spesiallaget hardware. Registreringsenhetene har ofte spesialtaster hvor man må ha fått spesialopplæring i hva de betyr.

Mange av systemene har også en egen database. Dvs. at når man registrerte varebevegelse, ble ikke disse oppdatert direkte inn i ERP-systemet. Det oppstår et timelag samt at man som bruker er avhengig av å stable et grensesnitt på beina for å få oppdatert og synkronisert strekkodesystemet og ERP-systemet. Alle som har jobbet med den type utfordringer vet at dette ikke er problemfritt, da systemene vanligvis ikke er direkte prosesskompatible.

Ett forbedrende tiltak

Et tiltak man kan gjøre for å forbedre dette er å gjøre registreringsfunksjonen tilgjengelig i et verktøy brukeren uansett er kjent med. Da ville man kunne unngå dobbelsystemene, bli kvitt spesial-hardware og sørge for at den personen som faktisk gjennomfører den fysiske oppgaven også direkte kan registrere inn i ERP-systemet. Datafangsten er på dermed på vei til å bli reddet.

Ønsker du å vite mer, så kontakt Leif Petter, Competence Manager.

Lignende innlegg

Master Data
Les mer
e-faktura elektronisk betaling
Les mer
SAP-sertifisert leverandør
Les mer
Dokumenthåndtering
Les mer
Økonomistyring nyheter
Les mer
HANA
Les mer

Kontakt
Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål