Wyniki niezależnego audytu potwierdzają zgodność działania itelligence z normami ISO

W lipcu 2017 r. itelligence po raz kolejny pomyślnie przeszła audyt certyfikacyjny ISO sprawdzający zgodność działania itelligence z normami:

ISO/IEC 20000 (Zarządzanie Usługami IT)

Norma opisuje zestaw procesów dla skutecznego zarządzania usługami IT.

 

ISO/IEC 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji)

Norma definiuje jedenaście aspektów bezpieczeństwa informacji w obszarach, w których powinny być wdrożone odpowiednie zabezpieczenia. Te aspekty to:

 • Polityka bezpieczeństwa,
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji,
 • Klasyfikacja aktywów i odpowiedzialność za aktywa informacyjne,
 • Bezpieczeństwo informacji związane z czynnikiem ludzkim,
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • Zarządzanie systemami i sieciami teleinformatycznymi,
 • Kontrola dostępu,
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie ciągłością działania systemów informacyjnych,
 • Zgodność – rozumiana jako legalność przetwarzania informacji oraz zgodność przetwarzania informacji z własnymi standardami (np. standardami korporacyjnymi).

 

ISO 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania)

Norma została zaprojektowana do zapewnienia ciągłości biznesu nawet podczas najbardziej nieoczekiwanych okoliczności i odnosi się do takich zagadnień jak:

 • Identyfikacja kluczowych czynników ryzyka wpływających na organizację,
 • Zrozumienia potrzeb i zobowiązań organizacji,
 • Ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością biznesu,
 • Mierzenia ogólnej zdolności organizacji do zarządzania incydentami,
 • Zagwarantowania zgodności z określoną polityką ciągłości biznesu.

Pozytywne wyniki audytu potwierdzają, że wewnętrzne procedury działania itelligence są zgodne z międzynarodowymi standardami zarządzania usługami IT oraz gwarantują minimalizację ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności informacji przetwarzanych w itelligence.

Audyt przeprowadziła zewnętrzna, renomowana firma audytorska z Wielkiej Brytanii, Alcumus ISOQAR Ltd.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami