itelligence AG publikuje dane finansowe za rok 2016

itelligence AG odnotowała dynamiczny wzrost przychodów w 2016 roku generując przychody na poziomie 777,9 mln EUR. Jest to kwota wyższa o 11,7%  od przychodów za ubiegły rok, która wynosiła 696,2 mln EUR. Prognozy przychodów na 2016 przewidywały kwotę 750 mln EUR. Wartość EBIT za cały rok zrównała się z osiągniętą w poprzednim roku. Dobre wyniki należy przypisać wzrostowi organicznemu na poziomie 40,4 mln EUR (wzrost o 5,8%) oraz przychodom wyższym o 41,3 mln EUR (wzrost o 5,9%) uzyskanym dzięki przejętym spółkom. Wartość portfela zamówień itelligence AG zwiększyła się o 17,0% z 659,5 mln EUR na koniec roku 2015 do kwoty 771,7 mln EUR na dzień 31 grudnia 2016 r.

W czwartym kwartale 2016 r. udało się nam pozyskać znaczące nowe zamówienia. W szczególności rekordowe przychody z działalności licencyjnej i sprzedaży technologii cloud pozwalają itelligence umacniać swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Poza rynkiem niemieckim itelligence odnotowała znaczne dwucyfrowe wzrosty w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Polsce i Turcji. Mimo licznych wyzwań, takich jak ryzyko związane z kursami walutowymi i działalnością projektową, całościowe wyniki grupy są zadowalające. W celu umocnienia wybranej strategii rozwoju itelligence inwestuje w rozwiązania oparte na systemie SAP z myślą o oferowaniu klientom korzyści w ramach cyfryzacji ich modeli biznesowych” – powiedział Norbert Rotter, CEO AG.

Biorąc pod uwagę przychody generowane przez poszczególne segmenty usług, w segmencie usług konsultingowych odnotowano wzrost przychodów o 6,9% z 310,1 mln EUR do 331,4 mln EUR. Nastąpiła również wzrost wyników ze sprzedaży licencji oraz subskrypcyjnej cloud, gdzie przychody wzrosły o 18,6% do rekordowego poziomu 85,5 mln EUR (w poprzednim roku: 72,1 mln EUR). Przychody w segmencie managed services wzrosły ogółem o 16,0% do kwoty 360,2 mln EUR (w poprzednim roku: 310,6 mln EUR). Ten segment usług generuje obecnie 46,3% przychodów ogółem (w poprzednim roku: 44,6%).

W rozbiciu na rynki geograficzne przychody generowane przez największy segment, DACH, wzrosły o 13,5% z 321,2 mln EUR do 364,6 mln EUR. W segmencie obejmującym rynki zachodnioeuropejskie również odnotowano wzrost o 14,7% do 177,6 mln EUR w porównaniu do 154,8 mln EUR w roku poprzednim. W Europie Wschodniej przychody wzrosły o 11,7% z 74,6 mln EUR do 83,3 mln EUR. W segmencie obejmującym rynek amerykański odnotowano wzrost przychodów o 3,7% z 130,8 mln EUR do 135,7 mln EUR. W segmencie azjatyckim nastąpił wzrost przychodów o 16,8% z 10,7 mln EUR do 12,5 mln EUR w roku obrotowym 2016. Przychody z innych segmentów wyniosły 4,2 mln EUR w porównaniu do 4,1 mln EUR w roku poprzednim.

Na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) itelligence AG nie udało się wyrównać wyniku z poprzedniego roku (5,2%) z uwagi na koszty projektowe uruchamiania nowych rozwiązań IT, koszty przejęć i straty kursowe. Ostatecznie grupa osiągnęła marżę EBIT na poziomie 4,5%. W ujęciu bezwzględnym EBIT za rok 2016 pokrył się niemal z wynikiem za poprzedni rok i wyniósł 34,9 mln EUR (36,0 mln EUR w 2015 r.). W szczególności mocny czwarty kwartał, w którym nastąpił wzrost EBIT o 13% do kwoty 17,4 mln EUR (w poprzednim roku: 15,4 mln EUR) i marży EBIT o 7,7% (w poprzednim roku: 7,7%), świadczy o dynamicznej poprawie wyników.

Zarząd prognozuje dalszy wzrost przychodów i wyższy zysk za rok obrotowy 2017. W bieżącym roku przychody mają rosnąć i znaleźć się w przedziale od 820 mln EUR do 830 mln EUR. Marża EBIT na poziomie ok. 5,0% jest prognozowana wraz z dalszym wzrostem zysku.

Kolejne dane liczbowe i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Raporcie Rocznym za rok 2016, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2017 r.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami