Podsumowanie danych finansowych itelligence za rok obrotowy 2015

W roku obrotowym 2015 spółka itelligence AG uzyskała bardzo dobre wyniki finansowe, znacznie powyżej oczekiwań zwłaszcza w przypadku przychodów. Przychody spółki wzrosły o 25,0%, z 556,8 mln EUR do 696,2 mln EUR. Jej zyski rosły jeszcze szybciej – EBIT (zysk operacyjny, tj. przed odliczeniem odsetek i podatków) wzrósł do 36,0 mln EUR z 22,8 mln EUR w roku poprzednim, czyli aż o 57,9%. Dobre wyniki całkowite osiągnięto dzięki dalszemu imponującemu wzrostowi organicznemu (+16,4%), jak również dzięki zwiększeniu przychodów wskutek przejęcia w roku 2015 nowych spółek (+8,6%). Wartość portfela zamówień itelligence AG wzrosła o 17,0%, z 563,5 mln EUR na koniec 2014 r. do 659,5 na dzień 31 grudnia 2015 r.

Przychody wynoszące niemal 700 mln EUR oznaczają, że rok 2015 był dla nas doskonały oraz że zrealizowaliśmy nasze cele strategiczne. Pozytywne trendy na niemal wszystkich poziomach pozwoliły nam umocnić naszą pozycję rynkową, a obecnie jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani na to, co nadejdzie w 2016 roku” – powiedział Herbert Vogel, prezes spółki itelligence AG.

Jeśli chodzi o przychody poszczególnych segmentów, to bardzo dobre wyniki osiągnął zwłaszcza segment usług doradczych, który zwiększył przychody globalne o 25,8%, z 246,6 mln EUR do 310,1 EUR. Segment usług outsourcingowych i pozostałych również zanotował imponujący wzrost przychodów o 29,7%, z 186,1 mln EUR w roku poprzednim do 241,4 mln EUR obecnie. Przychody segmentu zarządzania aplikacjami zwiększyły się o 8,4%, z 66,3 mln EUR do 71,9 mln EUR. I wreszcie przychody segmentu licencji osiągnęły wartość 69,4 mln EUR, czyli wzrosły o 22,0% z poziomu 56,9 mln EUR w roku poprzednim.

Analizując strukturę geograficzną przychodów, należy podkreślić, że spółka odnotowała dalszy wzrost w swoim największym segmencie, obejmującym Niemcy, Austrię i Szwajcarię, którego przychody powiększyły się o 26,0%, z 255,0 mln EUR do 321,2 mln EUR. Znacząco, bo aż o 28,8%, wzrosły również przychody segmentu obejmującego kraje Europy Zachodniej – z 120,2 mln EUR do 154,8 mln EUR. W Europie Wschodniej przychody zwiększyły się o 18,2%, z 63,1 mln EUR do 74,6 mln EUR. Silny trend wzrostowy wystąpił również w segmencie USA, który zanotował 22,2% wzrost przychodów, do 130,8 mln EUR z poziomu 107,0 mln EUR w roku ubiegłym. Wreszcie segment azjatycki uzyskał wzrost przychodów o 52,9%, z 7,0 mln EUR do 10,7 mln w roku obrotowym 2015. Przychody segmentu obejmującego pozostałe regiony wyniosły 4,1 mln EUR, w porównaniu z 4,5 mln EUR w roku poprzednim.

Wraz z doskonałymi wynikami na poziomie przychodów spółka itelligence uzyskała również znaczącą poprawę zysków, zgodnie z planem, które procentowo wzrosły nawet bardziej niż przychody. EBIT (zysk operacyjny, tj. przed odliczeniem odsetek i podatków) zwiększył się aż o 57,9%, z 22,8 mln EUR do 36,0 mln EUR, a marża EBIT wyniosła 5,2%, w porównaniu z 4,1% w roku ubiegłym.

Spółka itelligence w dalszym ciągu czerpie korzyści z inwestycji podejmowanych przez naszych klientów w celu ucyfrowienia ich procesów biznesowych. Gwarantowana przyszłość produktów SAP oraz wiedza i doświadczenie itelligence w zakresie świadczenia usług doradczych to dwa kluczowe czynniki sukcesu naszej działalności. W 2016 r. zamierzamy nadal zwiększać zatrudnienie” – powiedział Norbert Rotter, dyrektor finansowy spółki itelligence AG.

Ze względu na doskonałą pozycję rynkową spółki jej Zarząd przewiduje w roku obrotowym 2016 dalszy wzrost przychodów i zysków. Zgodnie z oczekiwaniami w 2016 r. przychody powinny wzrosnąć przynajmniej do 720 mln EUR, a tempo wzrostu zysków znów powinno przewyższyć dynamikę przychodów, dzięki czemu marża EBIT wyniesie około  5,5%.

Dalsze dane i szczegółowe informacje będą udostępnione w Raporcie Rocznym za 2015 r., który zostanie opublikowany 31 marca 2016 r. (czwartek).


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami