Publikacja najważniejszych danych spółki itelligence AG za pierwszy kwartał 2016 roku

Spółka itelligence AG rozpoczęła nowy rok obrotowy od wzrostu przychodów o 10,8%. Przychody za pierwszy kwartał wzrosły z kwoty 160,4 mln EUR wypracowanej w ubiegłym roku do 177,8 mln EUR. Wzrost ten wynikał zarówno z rozwoju organicznego (8,0%), jak też z ubiegłorocznych przejęć spółek (2,8%). Na dzień 31 marca 2016 r. wartość portfela zamówień zwiększyła się o 8,2% do kwoty 696,2 mln EUR (31 marca 2015 r.: 643,2 mln EUR).

“Po bardzo dobrym zamknięciu ubiegłego roku weszliśmy właśnie z zadowalającymi wynikami w 2016 rok. Na poziom przychodów za pierwszy kwartał wpłynął wysoki popyt oraz znakomite wyniki segmentu zarządzania aplikacjami. Znaczenie odegrały również dobre wyniki z działalności międzynarodowej, zwłaszcza w Europie Wschodniej i Zachodniej” – powiedział Herbert Vogel, prezes spółki itelligence AG.

Biorąc pod uwagę przychody generowane przez poszczególne segmenty, w segmencie usług doradczych odnotowano wzrost przychodów o 10,7% z 70,9 mln EUR do 78,5 mln EUR. Przychody z licencji zwiększyły się o 9,8% z 12,3 mln EUR do 13,5 mln EUR. Przychody generowane przez segment usług outsourcingowych i pozostałych usług wyniosły 58,3 mln EUR i zasadniczo pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do znakomitego wyniku w kwocie 58,9 mln EUR osiągniętego w ubiegłym roku. Przychody z zarządzania aplikacjami w pierwszym kwartale 2016 r. wzrosły aż o 48,0% z 17,9 mln EUR do 26,5 mln EUR.

Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną przychodów, spółka odnotowała wzrost we wszystkich segmentach. W regionie stanowiącym największy segment, czyli w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, przychody wzrosły o 4,2% do kwoty 78,6 mln EUR w porównaniu do 75,4 mln EUR osiągniętych w roku poprzednim. Region Europy Zachodniej wygenerował w pierwszym kwartale znaczny wzrost przychodów (o 23,8%) z poziomu 34,0 mln EUR do 42,1 mln EUR. Przychody itelligence w Europie Wschodniej zwiększyły się o 34,0% z poziomu 15,3 mln EUR do 20,5 mln EUR.

W regionie Stanów Zjednoczonych odnotowano wzrost z poziomu 32,3 mln EUR w roku ubiegłym do kwoty 32,9 mln EUR. Segment azjatycki wygenerował przychody na poziomie 2,9 mln EUR w pierwszym kwartale 2016 r., w porównaniu do 2,3 mln EUR w tym samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 26,1%). Przychody z Innych segmentów wyniosły 0,8 mln EUR i zasadniczo odpowiadają ubiegłorocznemu wynikowi (1,1 mln EUR).

Spółka itelligence AG wypracowała niższe wyniki w porównaniu z ubiegłym rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. EBIT wyniósł 3,9 mln EUR (ubiegły rok: 4,9 mln EUR). Odpowiada to marży EBIT na poziomie 2,2%, w porównaniu do 3,1% w tym samym okresie poprzedniego roku. EBITA po pierwszych trzech miesiącach wyniosła 5,6 mln EUR w porównaniu do kwoty 6,5 mln EUR w roku poprzednim. W związku z tym, marża EBITA ukształtowała się na poziomie 3,1%, w porównaniu do 4,1% w tym samym kwartale poprzedniego roku.

„Dochody osiągnięte w pierwszym kwartale były niższe od oczekiwanych, co wynikało między innymi z wyższych kosztów początkowych najważniejszych nowych projektów. W świetle naszej ustabilizowanej sytuacji podtrzymujemy prognozy w zakresie przychodów i dochodów do osiągnięcia w perspektywie całego roku” – powiedział Norbert Rotter, dyrektor finansowy itelligence AG.

W perspektywie całego roku 2016, Zarząd przewiduje, że przychody zwiększą się do poziomu 720 mln EUR, a marża EBIT wyniesie około 5,5%.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami