Privacy – Swedish version

Integritetspolicy för itelligence AG

Inledning

itelligence AG och dess nationella dotterbolag, (nedan kallade: ”Vi”) är som operatör av onlineerbjudanden på https://www.itelligencegroup.com ansvarig part för bearbetningen av personuppgifter för användare av onlineerbjudandet. Vår kontaktinformation hittar du i sidfoten på onlineerbjudandet, ansvarig kontaktperson för frågor om behandling av personuppgifter nämns direkt i denna integritetspolicy. Vi tar skyddet av din privata sfär och dina privata uppgifter på stort allvar. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i överensstämmelse med innehållet i denna integritetspolicy samt tillämpliga föreskrifter för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om i vilken mån vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det gäller all information om din identitet, som exempelvis ditt namn, din e-postadress eller din postadress. Information som inte kan kopplas till din identitet (som exempelvis statistik, t.ex. antalet användare av onlineerbjudandet) gäller inte som personuppgifter.

Du kan i princip använda vårt onlineerbjudande utan att avslöja din identitet och utan att ange personuppgifter. Om du ändå vill begära information eller vill annonsera, ber vi om ditt namn och annan personlig information. Det är helt upp till dig om du anger dessa uppgifter. Vi visar alltid vilka uppgifter som krävs för användningen av varje erbjudande (obligatoriska uppgifter).

Ett automatiserat beslutsfattande på basis av dina personuppgifter sker inte i samband med användning av vårt onlineerbjudande.

Bearbetning av personuppgifter

Dina uppgifter lagrar vi på speciellt skyddade servrar inom Europeiska Unionen. Dessa är skyddade genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Åtkomst till dina uppgifter beviljas så få som möjligt och endast behöriga personer. Dessa är ansvariga för den tekniska, kommersiella eller redaktionella skötseln av webbplatsen. Trots regelbundna kontroller är ett fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

Personuppgifterna som du förmedlar till oss via onlineerbjudandet överförs krypterade på internet. För dataöverföring använder vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Vidarebefordran av personuppgifter

Vi använder i princip dina personuppgifter för de av dig önskade tjänsterna (exempelvis beställning av informationsmaterial eller nyhetsbrev). Vidare detaljer om de enskilda tjänsterna förklaras nedan.

Vi ger inte uppgifterna vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, i synnerhet inte i reklamsyfte. Vidarebefordran av dina personuppgifter sker bara om du själv i och med dataöverföringen har samtyckt eller i den mån vi på grund av lagstadgade bestämmelser och/eller behörigt eller rättsligt beslut om detta ger oss rätt eller skyldighet att göra så. Det kan därvid i synnerhet handla om tillhandahållande av information i syfte för brottsbekämpning, säkerhet eller för att verkställa immateriella rättigheter.

Rättslig grund för databearbetning

I den mån vi får ett samtycke till bearbetningen av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 a i GDPR den rättsliga grunden för behandling av databearbetning.

Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller avtalsliknande förhållanden med dig, är artikel 6 paragraf 1 b GDPR den rättsliga grunden för databearbetningen.

Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla en av våra rättsliga skyldigheter är artikel 6 paragraf 1 c GDPR den rättsliga grunden för databearbetningen.

Som rättslig grund för databearbetningen gäller även artikel 6 paragraf 1 f GDPR, om behandlingen av dina personuppgifter påverkar ett av vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om inte dina intressen, väsentliga rättigheter och friheter överväger vårt legitima intresse.

Inom ramen för denna integritetspolicy visar vi alltid vilka rättsliga grunder som vi stöder oss på för bearbetningen av dina personuppgifter.

Dataradering och lagringstid

Vi raderar eller spärrar alltid dina personuppgifter när syftet med lagringen är uppnått. Därutöver kan en lagring ske om det finns rättsliga krav som vi är föremål för, till exempel lagstadgade lagrings- och dokumentationsförpliktelser. I sådant fall raderar eller spärrar vi dina personuppgifter när motsvarande tidsperiod är avslutad.

Användning av vår webbplats

Information om din dator

Vid varje åtkomst till vårt onlineerbjudande samlar vi in följande information om din dator: Datorns IP-adress, begäran från din webbläsare och tiden för denna begäran. Dessutom registreras status och överförd datamängd inom ramen för denna begäran. Vi samlar även in produkt- och versionsinformation om den använda webbläsaren samt datorns operativsystem. Vi registrerar också från vilken webbplats åtkomsten till onlineerbjudandet gjordes. Din dators IP-adress lagras endast under onlineerbjudandets användningstid och raderas eller förvrängs därefter till anonymiserad förkortning. Övriga uppgifter lagras under en begränsad tidsperiod. Vi använder dessa uppgifter för driften av vårt onlineerbjudande, i synnerhet för att fastställa och eliminera fel, för att fastställa utnyttjandet av onlineerbjudandet samt göra anpassningar eller förbättringar. Även i detta syfte grundas vårt rättsliga intresse på artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

Användning av cookies

För vårt onlineerbjudande använder vi – liksom många andra webbplatser – cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som lagrar särskilda inställningar och uppgifter vid utbyte med vårt onlineerbjudande via din webbläsare. En cookie innehåller som regel namnet på domänen som cookie-filen skickades ifrån samt information om cookiens ålder och en alfanumerisk identifierare.

Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din dator och göra eventuella förinställningar omedelbart tillgängliga. Cookies hjälper oss att förbättra onlineerbjudandet, samt lära känna dig bättre och kunna ge dig en mer skräddarsydd tjänst. Användningen av cookies är nödvändig av tekniska skäl för att känna igen en registrerad användare.

Beroende på innehåll och lagringstid finns det olika slags cookies. De flesta cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”, som raderas när din webbläsarsession avslutas. Dessutom finns det vissa långlivade cookies som vi använder för att känna igen dig som besökare. Många cookies kommer direkt från oss, dessutom sker lagring och utvärdering av vissa cookies också genom tjänsteleverantörer (så kallade ”tredjepart-cookies”).

De flesta webbläsare är inställda så att de automatiskt accepterar cookies. Du kan när som helst inaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar så fort cookies skickas. Observera att vårt onlineerbjudande under vissa omständigheter bara kan användas begränsat om du vägrar lagra cookies.

Google Analytics

För vårt onlineerbjudande använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör analys av användande av webbplatsen genom dig. Den information som cookien lagrar om ditt användande av denna webbplats överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress emellertid först förkortas av Google inom medlemsländer av den Europeiska Unionen eller i andra stater som är medlemmar i EEA.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en server hos Google och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen och dessutom för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. De IP-adresser som inom ramen för Google Analytics överförs från din webbläsare kommer inte att kopplas ihop med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom motsvarande inställning i din webbläsare; vi ber dig dock observera att i dessa fall kan användandet av sidan försämras. Du kan dessutom förhindra registreringen av data överförda till cookien och om din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) till Google, samt förhindra bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om detta hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi ber dig observera att för vårt onlineerbjudande förlängs Google Analytics med koden ”anonymizeIp();“ för att anonymisera IP-adressen, varmed de sista åtta tecknen raderas.

Vi är av uppfattningen att på grund av de vidtagna skyddsåtgärderna (anonymisering och invändningsmöjlighet) är databearbetningen för optimering av vårt onlineerbjudande att ses som legitimt intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

 

Dela innehåll (Delning)

Vi erbjuder i vårt onlineerbjudandemöjligheten att dela enskilt innehåll med tredje part. När du använder motsvarande funktion öppnas ett nytt fönster, där all nödvändig information för att dela innehållet ska anges. Detta fönster är inte längre en beståndsdel av vårt onlineerbjudande, utan görs tillgängligt av leverantörer av sociala media-sidor, där innehållet ska delas, eller av andra leverantörer. I det fallet gäller hänvisningarna för användning av sociala media-kanaler (se nedan).

Sökandeportal

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka direkt via vårt onlineerbjudande   för en aktivitet i itelligence Group.

Användande av personuppgifter i händelse av ansökan

Alla personliga uppgifter om din ansökan och alla bilagor som du anger i din ansökan, kommer endast samlas in, bearbetas och användas av oss och våra dotterbolag i syfte att välja ansökningar och föra intern statistik. Dina personuppgifter lagras och bearbetas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Lagringen av data sker på en av itelligence AG:s servrar i Tyskland.

Vi kommer eventuellt att skicka dina data till en avdelning eller till ett kontor, som inte finns i landet, där du har intresserat dig för ett jobb. Därvid erhåller enbart respektive personalansvarige samt i särskilda fall utvalda chefer inom itelligence Group åtkomst till dina uppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas under sträng sekretess. Inga personuppgifter vidarebefordras till tredje part från itelligence Group.

Lagring av din ansökan

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt system för att kunna svara på eventuella frågor och eventuellt kunna närma oss sökanden vid nya vakanser. Du har rätt att dra tillbaka medgivandet om bearbetningen av dina personuppgifter med verkan för framtiden samt begära uppdatering eller korrigering, spärr eller raderande av dina personuppgifter. Meddela oss när du vill per e-post på [email protected]

Om du har ansökt om en annonserad position, kommer underlagen raderas automatiskt tre månader efter avslut av anställningsförfarandet, i den mån en radering inte står emot eventuella legitima intressen. Sådana legitima intressen är exempelvis i det här fallet bevis i ett förfarande i enlighet med den Allmänna likabehandlingslagen (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Vid en ansökan utan referens till en annonserad position (initiativsökande) kommer ansökan bevaras så länge möjligheten kvarstår att ansökan kan vara av intresse. Du har när som helst möjlighet, även innan den tillhandahållna tidsgränsen löpt ut, att radera din ansökan. I händelse av en lyckosam ansökan kommer de överförda uppgifterna i syfte för avveckling av anställningsförhållandet att lagras under beaktande av rättsliga krav. I alla andra fall är den rättsliga grunden för lagringen av dina ansökningsuppgifter ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a GDPR.

Vi ber dig observera att dina uppgifter inom ramen för ansökan är frivilliga.

Kommunikation med itelligence

Du kan komma i kontakt med oss på olika vis, bland annat genom kontaktformuläret via vårt onlineerbjudande och de olika sociala media-kanalerna. Dessutom får du gärna regelbundet uppdatera dig via vårt nyhetsbrev per e-post.

Kontaktformulär

I den mån du vill använda kontaktformuläret på vårt onlineerbjudande kommer personuppgifter som namn och e-postadress att efterfrågas. Vi samlar in och använder de via kontaktformuläret överförda uppgifterna uteslutande i syfte att kunna svara på din fråga eller begäran.

Du kan själv när som helst besluta vilken information du vill överföra via kontaktformuläret. Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR. Efter bearbetning av frågan hos oss kommer uppgifterna lagras först i händelse av eventuella motfrågor. En radering av uppgifterna kan när som helst begäras, i annat fall sker radering när fullbordan av ärendet skett; rättsliga bevaringsskyldigheter förblir oberörda.

Sociala media-kanaler

I vårt onlineerbjudande hittar du länkar till sociala nätverk. Länkarna känner du igen på de olika logotyperna för leverantören.

Genom att klicka på länkarna kommer motsvarande sociala media-sidor att öppnas, för vilka denna integritetspolicy inte gäller. Detaljer om de där gällande bestämmelserna hittar du i motsvarande integritetspolicy för den enskilda leverantören; du hittar dessa bl.a. på:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Innan du använder motsvarande länkar sker ingen överföring av personuppgifter till respektive leverantör. Att du klickar dig vidare till sidan är även grunden för respektive leverantörs databearbetning.

Nyhetsbrev

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev används din e-postadress för eget reklamsyfte, till dess att du säger upp det. Om dessutom titel, förnamn och efternamn efterfrågas så är det för att skapa hälsningsfrasen i nyhetsbrevet. En ihopkoppling mellan dessa uppgifter och vidare uppgifter sker ej.

Vid beställning av nyhetsbrevet får du regelbundet information per e-post om utvalda teman, samt mejl vid speciella tillfällen, exempelvis vid vissa åtgärder. Mejlen kan vara personliga och individualiserade, baserade på vår information om dig. Med din anmälan till nyhetsbrevet är du införstådd med användarrelaterad utvärdering och profilskapande (se även stycket ”Profilskapande genom webbspårningsverktyg”). Anmäl dig enbart till nyhetsbrevet om du accepterar den beskrivna utvärderingen och profilskapandet. Återkallelse av ditt samtycke leder automatiskt till att du inte längre får något nyhetsbrev.

För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi, i den mån ditt samtycke inte har lämnats skriftligt, det så kallade Double-Opt-In-förfarandet, d.v.s. vi skickar dig först ett nyhetsbrev per e-post när du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera tjänsten nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemejl till dig och ber dig att, genom att klicka på länken i det mejlet, bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a GDPR, om du uttryckligen har anmält dig till nyhetsbrevet. Inom ramen för rättsliga krav kan det också vara möjligt att du får vårt nyhetsbrev från oss utan uttryckligt samtycke, eftersom du har beställt varor eller tjänster från oss, vi i samband med det har fått din e-postadress och du inte har dragit tillbaka ditt samtycke till information per e-post. I detta fall gäller som rättslig grund vårt legitima intresse i att förmedla direktreklam enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

Skulle du inte alls vilja ha något mer nyhetsbrev från oss, kan du återkalla detta när som helst, utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtariff. Du kan enkelt använda länken för att avsluta prenumerationen som finns i varje nyhetsbrev, eller meddela oss eller vår dataskyddsansvarige i textform (t.ex. e-post, fax, brev).

Vilken information samlar vi in och i vilket syfte?

E-postadresser

Om du ger oss din e-postadress, så kommunicerar vi med dig via e-post. Vi vidarebefordrar inte din e-postadress till tredje part utanför itelligence Group. Om du inte vill ha fler mejl ifrån oss, kan du när som helst meddela oss detta. Genom att skicka ett mejl till oss kan, beroende på inställningarna i ditt e-postprogram, personuppgifter överföras automatiskt. Vi kommer i alla fall att behandla dessa med sekretess. Skulle du registrera dig för tjänster från tredje part utanför itelligence Group, är det eventuellt nödvändigt att delar av vår registreringsinformation överförs till respektive tjänsteleverantör, som t.ex. din e-postadress. Dessa sker dock om det krävs inom ramen för den av dig begärda tjänsten.

Beställningar och anmälningar till event

Vårt onlineerbjudande innehåller beställnings- och anmälningsformulär, som du kan fylla i för att begära information, produkter eller tjänster. I dessa formulär registreras även delvis finansiella data som t.ex. din bankförbindelse eller kreditkortsnummer. Finansiella data som överförs från oss på det viset används uteslutande för fakturering och betalningsavveckling för den särskilda processen. Rättslig grund för detta är artikel 6 paragraf 1 b GDPR; bearbetningen av dina personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal med dig.

Uppgifterna lagras hos oss så länge det krävs för att uppfylla avtalet. Dessutom lagrar vi dessa uppgifter för att uppfylla förpliktelser efter avtalets fullbordande och på grund av handels- och skatterättsliga lagringsperioder under lagstadgad tidsperiod. Denna lagringsperiod löper i regel ut 10 år efter slutet på respektive kalenderår.

Onlineundersökningar

I våra undersökningar frågas du möjligen efter demografiska uppgifter som exempelvis postkod eller din bransch. I den mån kontaktinformation registreras vid undersökningar, använder vi endast denna för ytterligare utskick av information, om du inom ramen för undersökningen explicit har samtyckt till detta. Även här har du möjlighet att återkalla samtycket när som helst. Du kan själv när som helst besluta vilken information du vill överföra till oss inom ramen för onlineundersökningar. Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR.

Övrig information

Dataskydd i hela itelligence-koncernen

Som globalt företag driver vi en rad webbplatser världen över. Det kan därför vara så att information som du angett via en av våra webbplatser i ett land kan överföras elektroniskt till servern för den webbplatsen i ett annat land. itelligence Group skyddar dina uppgifter världen över i och med att alla våra onlineerbjudanden är föremål för de här beskrivna standarderna och interna kraven.

Länkar till andra webbplatser

Vårt onlineerbjudande innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Vi har inget inflytande på om dessa leverantörer följer gällande integritetspolicy. Vi ansvarar inte för försiktighetsåtgärder för dataskydd eller innehållet på andra webbplatser. Vi ber dig att du informerar dig även på andra webbplatser om respektive integritetspolicy.

Användning av kontaktuppgifter

Användning av, inom ramen för informationskrav, offentliga kontaktuppgifter genom tredje part för att skicka inte uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial är härmed uttryckligen återkallad. Vi behåller vår uttryckliga rätt att vidta steg i fall av oönskade utskick av reklaminformation, exempelvis genom spammejl.

Dina rättigheter

Avseende bearbetningen av dina personuppgifter har du omfattande rättigheter. Först och främst har du rätt till omfattande informationsrätt och kan eventuellt kräva korrigering och/eller radering eller spärr av dina personuppgifter. Du kan också kräva en begränsning av bearbetningen och har rätt att återkalla ditt samtycke. Med tanke på de av dina personuppgifter som överförs till oss, har du dessutom rätt till dataöverförbarhet. Om du gör denna rätt gällande och/eller vill ha mer information om detta, kan du vända dig till oss eller vår dataskyddsansvarige.

Ett av dig en gång beviljat samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförts på grundval av samtycket till dess att återkallandet gjorts. Kontaktperson för detta är vår dataskyddsansvarige.

I den mån bearbetningen av dina personuppgifter inte baseras på samtycke, utan på grundval av en annan rättslig grund, kan du återkalla denna databearbetning. Ditt återkallande leder till en kontroll och om så är nödvändigt avslut av databearbetningen. Du informeras om resultatet av kontrollen och får – i den mån databearbetningen ändå bör fortsätta – mer information från oss om varför databearbetningen är tillåten.

Om du är av uppfattningen att bearbetningen av dina personuppgifter av oss inte sker i överensstämmelse med denna integritetspolicy eller tillämpliga dataskyddsbestämmelser, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige. Vår dataskyddsansvarige kommer pröva ärendet och informera dig om resultatet av prövningen. Dessutom har du rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

Information och frågor

Vid förfrågningar meddelar vi dig om och vilka personuppgifter om dig som vi har lagrade. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till lagring och bearbetning av dina personuppgifter och/eller din användarprofil med verkan för framtiden, genom att vända dig till itelligence AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Tyskland eller per e-post till [email protected] Du kan i synnerhet återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet.

Om du har frågor gällande bearbetningen av dina personuppgifter, kan du vända dig till vår dataskyddsansvarige som står till förfogande för begäran om information, förslag eller klagomål.

itelligence AG

Klaus Brandhorst

Chief Information Security Officer

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

E-post: [email protected]

Ändring av integritetspolicy

Statusen för integritetspolicyn tillkännages genom datumangivelse (nedan). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy med verkan för framtiden. En aktuell version kan hämtas direkt via onlineerbjudandet. Sök regelbundet igenom vårt onlineerbjudande och informera dig om gällande integritetspolicy.

Datum: Maj 2018


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.