Effektiv riskhantering

Effektiv riskhantering

Försäkra er om att ni skyddar företagets mest värdefulla tillgångar och att ni fattar väl avvägda beslut. Ert anseende är beroende av det.

Reducera kostnaderna för riskhantering

Kostnaden för riskhantering ökar. Varje ny reglering har potential att ändra ert tillvägagångssätt att driva er verksamhet. På grund av detta tar det längre tid och kräver mer resurser att förstå och svara till komplexiteten i nya regleringar. Vi kan ge er SAP-know-how och riskhanteringsverktyg som reducerar kostnaderna för risker, exempelvis dataskydd och global drift. Vi ser till att SAP governance, risk och compliance (GRC)-lösningar integreras med ert befintliga SAP-system.

Insikt i hela verksamheten

Ger er IT en tydlig och komplett bild? I realtid tvärs över hela verksamheten? Med all den information ni behöver är det möjligt att ta en kalkylerad risk. Men även att veta när ni inte ska ta risken, beroende på er inställning till risk. Ni kan även upptäcka alla svaga länkar i riskkedjan där kontrollen måste förbättras. SAP-lösningar kan öka hastigheten och noggrannheten när ni bedömer risker och på så vis ta vara på möjligheterna när de finns där.

Kontrollerad riskhantering

Ett mått på framgång inom riskhantering är nivån av kontroll. Våra SAP-lösningar säkerställer att det finns en gedigen riskhanteringspolicy och relaterade system för att hantera den, inklusive automatiserade uppgifter. På så sätt kan man snabbt se och rapportera ett lyckat eller misslyckat resultat i de system som finns – och justera utifrån detta. När era kontroller stämmer överens med de operativa kraven blir ni flexiblare utan att det går ut över den dagliga verksamheten.

Efterlevnad av nya regleringar

Allt eftersom ni expanderar blir det krav på efterlevnad av  nya regleringar. För att hänga med läggs ofta nya processer eller funktioner till för att kunna svara till de nya kraven. Detta ad-hoc-synsätt åtgärdar det omedelbara problemet men kan även leda till överlappande ansvar, inkonsekventa processer och dubbelarbete. Med SAPs styrnings-, risk- och efterlevnadslösningar (Governance, Risk and Compliance, GRC) kan ni skydda både era tillgångar och ert anseende genom att förebygga och minimera risker.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.