Strömlinjeforma leveranskedjan

Strömlinjeforma leveranskedjan

Med vår SAP-know-how kan ert leverantörsnätverk bli mer resultatdrivet. Arbeta mer produktivt, kör leveranskedjan mer friktionsfritt och optimera resurser, lager och utrymme.

Förutsäg förändrad efterfrågan

Ni förstår era kunder. Ni kan er marknad. Ni ser möjligheterna. Nu måste ni bli mer följsamma för att vara bättre än konkurrenterna. SAP Supply Chain Management (SCM) är designat för att hjälpa er agera snabbare vid ändrade marknadsförutsättningar. Genom att skaffa er en tydlig och aktuell bild av era leverantörer och er logistik kan ni hitta rätt nivå i avvägningen mellan efterfrågan och utbud. Programvara för efterfrågehantering från SAP gör att ni kan prognosticera, planera, implementera och justera er leverantörskedja. Ni kan till och med förutsäga hur era kunder kan komma att reagera på prisändringar och andra “what-if”-scenarier.

Förbättrad kundservice

Större fokus på kunderna. Genom att mäta prestationer kan man integrera leverantörskedjan, från planering till leverans, utifrån era kunders behov. Genom analys av kundbeteende kommer ni att få en förståelse som kan öka kundlojaliteten. Sedan kan ni hantera leverantörer, logistik och lager på ett sätt som gör era kunder nöjda. Ständiga prestationsmätningar hjälper er att reducera risker och ha kontroll över era kostnader samtidigt som ni förbättrar er kundservice och kundupplevelsen.

 

Effektivare lagerhantering

Att undvika lagerbrist eller överlager är en ständig utmaning, och bristfällig lagerhantering drabbar mer än bara ert kassaflöde. Det kan skada kundtillfredsställelse och lojalitet, servicenivåer och i slutändan även lönsamheten. SAP Extended Warehouse Management (EWM) och analysverktyg erbjuder ett bättre tillvägagångssätt att genomlysa och kontrollera ert lager. SAP EWM, som är utvecklat för storlager, kan hjälpa er automatisera förflyttningar och hantering av lagerlagda produkter från lagret till destinationen. Ni kan på så sätt göra avvägningar gällande utrymme och resurser medan ni matchar tillgång mot efterfrågan.

Sänkta kostnader i leveranskedjan

När er verksamhet expanderar ökar även antalet leverantörer som ni är beroende av. Hur pass väl ni hanterar relationerna med olika företag påverkar direkt leveranskedjan. Med SAP Supply Chain Management (SCM) kan ni styra hela ert logistiknätverk mot sänkta kostnader genom ökad genomlysning och bättre kontroll. SAP Supplier Relationship Management (SRM) säkerställer effektiva processer och transparenta upphandlingar.

Åtstramad kvalitetskontroll

När ni slår samman era system kommer ni även att få bättre överblick av alla de faktorer som påverkar produktkvaliteten i er verksamhet. Genom att länka samman kvalitets- och produktionssystem kan ni strama åt greppet om kvalitetskontroll genom att mäta leveranskedjans prestationer. Med program för ledningshantering från SAP kan ni koppla samman olika delar av er verksamhet och öka graden av samarbete. Verksamheten uppnår snabbare och effektivare beslutsfattande när rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.