Oznámenie o zlúčení s obchodným partnerom

Vážený obchodný partner,

dovol’ujeme si Vám oznámit’, že s účinnost’ou ku dňu 1.8.2014 došlo k zlúčeniu spoločnosti itelligence Slovakia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 403 646, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 9677/B (dalej len „itelligence Slovakia”) a spoločnosti itelligence s.r.o., so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 327 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3055/B (d’alej len ,itelligence”).

Právnym nástupcom je spoločnost’ itelligence Slovakia. Následkom zlúčenia spoločnost’ itelligence zanikla dňa 01.08.2014 bez likvidácie. Akýkol’vek majetok, práva, povinnosti a závazky spoločnosti itelligence prešli k vyššie uvedenému dňu na spoločnost’ itelligence Slovakia.

Všetky činnosti spoločnosti itelligence tak budú od OI .08.2014 pokračovat’ pod hlavičkou spoločnosti itelligence Slovakia. Vzhfadom nato si Vás dovolujeme požiadat’, aby ste akúkol’vek komunikáciu vyplývajúcu z právnych vzt’ahov so spoločnosťou itelligence, vrátane fakturácie, riešili so spoločnost’ou itelligence Slovakia.

S úctou, Ing. Rajmund Pavla, konatel’ itelligence Slovakia, s.r.o.

Oznámenie o zlúčení s obchodným partnerom (pdf)


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.