Racionalizácia IT portfólia

 

SAP Redocumentation

SAP Redocumentation je služba, ktorá analyzuje súčasné využívanie systému SAP z hľadiska efektivity, nákladov či bezpečnosti.

Skladá sa z 3 fáz :extrakcia dát zo SAP, analýza dát v nástrojoch MS Office resp. ARIS a spracovanie správy s vysokou úrovňou prezentácie výsledkov.

Výhody pre Vás:

 • Dokumentácia všetkých transakcií a reportov a ich využitia
 • Zoznam užívateľov, organizačná štruktúra
 • Typy dokumentov vo vašom systéme SAP
 • Bezpečnosť v SAP – SOD, Badi
 • Prepojenie procesov a systému SAP
 • Úspora nákladov (licencie, podvody, prispôsobenie)
 • Profesionálna pomoc s analýzou získaných dát

Bližšie informácie: SAP Redokumentácia

 Picture12

 

 Picture13

EA Maturity Assessment – vyhodnotenie zrelosti podnikovej architektúry

Podniková architektúra (Enterprise Architecture) predstavuje komplexný popis podniku vo všetkých jeho súvislostiach a dimenziách podobne ako územné plány popisujú mesto. Podniková architektúra popisuje všetky kľúčové dimenzie podniku a vzťahy medzi nimi navzájom. Nie je teda iba vecou IT, ale celej spoločnosti.

 • definuje podnikové ciele, procesy, zdroje a riziká
 • de­fi­nu­je väz­by me­dzi pod­ni­ko­vý­mi pro­ces­mi a IT ar­chi­tek­tú­rou
 • identifikuje podnikové IT aplikácie, dáta a informácie a ich lokalizáciu v podniku

Hlavné výhody vyhodnotenia zrelosti podnikovej architektúry:

 • presný a nestranný pohľad nezávislej organizácie na stav podnikovej architektúry v spoločnosti
 • komplexný pohľad – predmetom hodnotenia je 10 nezávislých oblastí riadenia EA (podnikovej architektúry)
 • návrhy na vylepšenie či optimalizáciu aktivít a iných činností EA (podnikovej architektúry)
 • EA Maturity Assessment je predpokladom pre úspešné plánovanie ďalších EA aktivít
 • využitie pre systematické plánovanie IT / podnikovej architektúry a podporu rozhodovania manažmentom

Bližšie informácie: EA Assessment

 

Enterprise Architecture Management

ARIS Enterprise Architecture Management poskytuje nástroje a metódy, ktoré vytvárajú prostredie na spoluprácu a zladenie IT prostredia s biznis prostredím, aby spolu vytvorili konkurencie schopnú spoločnosť.

Popisuje komplexne IT systémy z pohľadu biznisu, aplikácií, informácií a technológie a vytvára štandardy pre riadenie zmeny. Vytvára základ pre transformáciu biznisu a IT s presným a reálnym obrazom o IT vrátane všetkých aplikácií a technológií spolu so vzťahmi medzi nimi, informáciami, ktoré sú vymieňané medzi systémami a v neposlednom rade prehľadom o zodpovednostiach a procesoch, ktoré systémy podporujú.

Čo poskytuje ARIS EAM riešenie:

 • Získava súčasný a reálny obraz o EA prostredí vrátane všetkých aplikácií, technológií, ktoré využívajú a o procesoch, ktoré sú nimi podporované
 • Zabezpečujú konzistentnosť a prehľadnosť EA prostredia pomocou integrovaného úložiska rovnako ako pre biznis, tak aj pre IT
 • Prináša profit bohatej škále funkcionalít a zdrojov vrátane metód ako ArchiMate® and TOGAF®
 • Definuje IT štandardy, ktoré prinášajú zníženie nákladov, eliminujú redundancie a vylepšujú nákup a riadenie licencií a upgradov
 • Poskytuje jasný prehľad o vplyve zmena na biznis a IT
 • Dosahuje vyšší stupeň agilnosti v poskytovaní digitálnych biznis riešení

Hlavné prínosy:

 • Podpora výsledkov biznisu – zjednotené IT štruktúry s biznis cieľmi a procesmi zabezpečia to, že IT transformácia ide v súlade s transformáciou biznisu.
 • Zlepšenie agility a flexibility – zmeňte vaše IT na reagujúce a flexibilné, aby podporovalo produktivitu biznisu. Nech IT prostredie reaguje rýchlejšie, flexibilnejšie a presnejšie na nové podnety biznisu a uspokojil biznis potreby.
 • Skvalitňuje riadenie zhody a jej kontrolu – zvyšuje kontrolu projektov pomocou porovnávania so štandardmi. Efektívne posilňuje kontrolu zhody a zlepšuje riadenie pomocou definovaných zodpovedností a kontrolných metód.
alfabet_eam_tcm16-109903

 

SAG_Level3_Alfabet-EAM_vF_tcm16-114099

Alfabet IT Planning & Portfolio Management

Alfaber IT Planning & Portfolio Management Platform poskytuje vlastníkom pohľad do IT portfólia pre správne investičné rozhodnutia v IT a pohľad na plánovanie ako IT bude podporovať biznis v budúcnosti.

Na zvýšenie návratnosti investícií do IT a na zníženie rizík zmien s poznaním kedy, kde, ako a prečo vykonať zmeny v IT portfóliu organizácie je plne podporované Alfabet IT Planning and Portfolio Management Platform. Dostupné je riešenie ako „Software-as-a-Service (SaaS), tak aj „on-premises“.

Vykonávajte analýzu a správu IT porfólia ako aj plánovanie IT s ohľadom na podnikovú stratégiu:

 • Získanie celkového prehľadu rôznych IT portfólií – aplikačné, projektové, technologické – s prepojením na strategické IT plánovanie.
 • Identifikácia vplyvov  zmeny portfólia na iné portfólia.
 • Prepojenie biznisu s podporujúcimi aplikáciami, technológiami a projektmi na zabezpečenie zosúladenia  biznisu a IT.
 • Tvorba riadených portfólií s jasnou zodpovednosťou za dáta, ich zadávanie, vyhodnocovanie a rozhodovanie.
 • Využitie workflow a monitoringu na vyhodnotenie všetkých žiadaných informácií pred rozhodovacím procesom, aby rozhodovanie bolo prehľadné a overiteľné.
 • Využíva vyše 1000 preddefinovaných reportov alebo možnosť tvorby vlastných reportov pomocou vzorov.

Hlavné prínosy:

 • Zlepšuje súlad jednotlivých IT portfólií s biznis stratégiou, požadovanými schopnosťami a požiadavkami.
 • Počas riadenie zmien IT portfólií zabezpečuje aktuálnosť s ohľadom na udržanie konzistentnosti a prehľadu.
 • Znižuje možnosť nezhôd a zabezpečuje preukázateľnosť závislostí a vplyvov medzi rôznymi IT portfóliami – dnešný aj budúci stav.

 


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.