Zefektívnite riadenie rizík

Zefektívnite riadenie rizík

Získajte absolútnu istotu, že skutočne chránite cenný majetok svojho podniku a rozhodujete tak, aby ste minimalizovali všetky riziká. V stávke je vaše dobré meno.

Znížte výdavky na riadenie rizík a zabezpečenie súladu s predpismi

Riadenie rizík je stále nákladnejšie. Každé nové nariadenie pre vás môže znamenať nutnosť zmeny spôsobu práce. Preto na zoznamovanie s novými zložitými predpismi a prispôsobovanie ich požiadavkám vynakladáte stále viac času a prostriedkov. Naši experti dokonale poznajú riešenia SAP a nástroje na riadenie rizík a môžu vám poradiť, ako výdavky spojené s rizikami, napríklad náklady na ochranu údajov a globálne operácie, znížiť. Vďaka nám taktiež bezproblémovo začleníte riešenia SAP na riadenie podniku, rizík a súladu (GRC) do vášho existujúceho systému.

Získajte lepší prehľad o chode celej organizácie

Poskytuje vám IT presnú a úplnú predstavu o fungovaní podniku? V reálnom čase a o všetkých aspektoch vašej činnosti? Ak máte všetky informácie, ktoré potrebujete, môžete premyslene riskovať. Budete vedieť, kedy sa držať vzadu. Záleží na tom, aké riziko ste ochotní prijať. Navyše dokážete identifikovať slabé články v reťazci rizík, ktoré vyžadujú vylepšenie kontrolných opatrení. Riešenia SAP môžu rýchlosť a presnosť systému hodnotenia rizík posunúť o úroveň vyššie. Na nové príležitosti tak budete reagovať pohotovejšie.

Ako monitorovať a merať kvalitu mechanizmov na kontrolu rizík

Úspešnosť riadenia rizík posudzujeme podľa úrovne kontroly. Ak zvolíte naše riešenia SAP, získate účinné zásady riadenia rizík a systémy na ich správu, ktoré ponúkajú okrem iného automatizáciu úloh. Vďaka tomu budete môcť rýchlo zhodnotiť a vykázať účinnosť používaných procesov a podľa potreby ich upraviť. A keď budú kontrolné mechanizmy plne zodpovedať vašim požiadavkám, váš podnik bude schopný pružne reagovať na zmeny bez toho, aby to narušilo bežnú prevádzku.

Dodržujte predpisy o bezpečnosti a ochrane životného prostredia

S rastom podniku rastie aj objem predpisov, ktoré je potrebné dodržiavať. Obvyklou reakciou na nové zákonné požiadavky býva pridanie ďalších procesov alebo funkcií. Takýto ad hoc prístup môže byť účinný v krátkodobom horizonte, v konečnom dôsledku však vedie k prekrývaniu agendy, nejednotnosti procesov a duplikácii postupov. Riešenia SAP na riadenie podniku, rizík a súladu s predpismi (GRC) vám pomôžu zmierniť a eliminovať riziká a chrániť váš majetok aj dobré meno.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.